THE SCHOOL MISSION STATEMENT

In all that we do we believe that every pupil matters.

We value every pupil for what they have tried to achieve as well as for what they have achieved.

We value everybody equally.


THE AIMS OF THE SCHOOL

To provide a knowledge and understanding of the self as an individual.

To provide opportunities for all pupils to develop their skills through appropriate teaching and learning strategies.

To develop the moral and emotional natures of all pupils and develop spiritual awareness.

To provide pastoral support and equip pupils to form good personal and family relationships.

To equip pupils to meet the demands of society in the world of work and leisure.

To prepare pupils to fulfil a responsible role in society.


DATGANIAD CRED YR YSGOL

Ym mhopeth a wnawn, credwn bod pob disgybl o bwys.

Gwerthfawrogwn pob disgybl am yr hyn maent wedi ceisio’i gyflawni yn ogystal â’rhyn maent wedi’i gyflawni.


AMCANION YR YSGOL:

I ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r hunan fel unigolyn.

I ddarparu cyfleoedd i bob disgybl fedru datblygu eu sgiliau trwy gynnig strategaethau dysgu ac addysgu addas.

I ddatblygu natur moesol ac emosiynol ym mhob disgybl ac i ddatblygu ymwybyddiaeth ysbrydol.

I ddarparu cefnogaeth bugeiliol ac i roi’r gallu i ddisgyblion ffurfio perthynas bersonol a theuluol da.

I alluogi’r disgyblion i gwrdd â gofynion cymdeithas ym myd gwaith a hamdden.

I baratoi disgyblion i ymgymryd â rôl gyfrifol yn y gymdeithas.Top Marks for Blackwood Comp! Estyn Inspection 2009

Teachers and pupils at Blackwood Comprehensive School are celebrating after the school received a glowing report from a recent Estyn inspection. click here
To read the full report click here
The report is also available on the Estyn website click here


Gwerthfawrogwn bawb.

Last modified: Monday, 14 November 2011, 12:04 PM